top of page

لیست کارهای روزانه‌ی افضل‌الدّین بدیل بن علی خاقانی شروانی قلمی‌شده در ۵۵۲ قمری در راه بازگشت از سفر حج بعد از برخورد نامناسب اهالی اصفهان و عبرت گرفتن از دیوان مدائن

۱- برای مریم بکر معانی نقش روح القدس را بازی کن.

۲- شه‌ طُغان عقل را نیابت کن.

۳- دِرع حکمت را برای پوشیدن دم دست بگذار.

۴- خوان فکرت را برای همآیی بعدی اندیشمندان برپا کن.

۵- نکات دوشیزه‌ات را مرتب کن.

۶- خاطر آبستنت را معاینه کن.

۷- شاهدِ عقدِ ناظمانِ سِحر شو.

۸- قدری کیمیا به قلب ضربان شعر اضافه کن.

۹- نعلِ افتاده‌ی بُراق طبع‌ات را جایگزین کن.

۱۰- مصرِ حکمت را عزیزی کن.

۱۱- مغز تعدادی پیل‌صفت را بیاشوب.

۱۲- مراقب شدت صَریر کلکت و صور نطقت باش.

pdf-download.png
bottom of page