شعر یافته:

نامه‌ی پنجاه و چهارم صادق هدایت

pdf-download.png